ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2567 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการฝึกให้ลูกเสือ – เนตรนารี มีความอดทน มีระเบียบวินัย เพื่อฝึกการเป็นผู้นำ การปฏิบัติตนให้เป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

Author Since: Jun 28, 2020

Related Post