ข้อมูลผู้บริหาร

ชื่อ นายตั๊ด กะสี

จบการศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาโท

วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)

วิชาเอก บริหารการศึกษา

Tel.

E-mail :