ประวัติ/ความเป็นมาของโรงเรียน

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล เป็น 1 ใน 9โรงเรียน ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาปากช่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ตั้งอยู่ในท้องที่ หมู่ 11 ตำบลปากช่อง อำเอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ริมทางหลวงสายน้ำดุก-บ้านหวาย โดยอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินสายหล่มสัก- ชุมแพ ตรงบริเวณศูนย์สร้างทางหล่มสัก (เดิมชื่อศูนย์เครื่องมือกล) เป็นระยะทางประมาณ 400 เมตร มีประวัติโรงเรียนดังนี้

พ.ศ. 2514  นายใหม่  วงศ์ศรีรักษ์   อดีตนักการภารโรงคนแรก ได้บริจาคที่ดินให้แก่โรงเรียน           วัดศรีจันดาธรรม เพื่อใช้เป็นที่ก่อสร้างโรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม ( สาขา ) บริเวณหมู่ที่ 11 ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 30 ไร่ 3 งาน โดยได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียน แบบกรมสามัญ 015 ราคา 450,000 บาท จำนวน 1 หลัง เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น 12 ห้องเรียน

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียนครั้งแรกเพื่อรองรับชุมชนที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงดังกล่าว ประกอบกับโรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม ซึ่งเป็นโรงเรียนแม่มีพื้นที่คับแคบไม่สามารถรองรับปริมาณงานได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง

พ.ศ. 2515 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2515 เปิดทำการสอนครั้งแรก ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 7 โดยเป็นสาขาของโรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม ที่ตั้งอยู่ หมู่ 12 ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ มี นายสมัคร มงคลวัจน์ เป็นครูใหญ่คนแรก

พ.ศ. 2519 ย้ายไปเป็นผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองไขว่ นายสมบูรณ์ กันหา เดินทางมารับตำแหน่งแทนพ.ศ. 2520 ทางราชการได้มีคำสั่งให้แยกเป็นโรงเรียนเอกเทศ โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล

พ.ศ. 2521 ทางราชการมีคำสั่งให้ยุบชั้นเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ทั่วประเทศ และให้เปิดทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6

พ.ศ. 2525 ได้รับอนุมัติจากทางราชการในการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งครูใหญ่ เป็น อาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2534 ได้รับเลือกให้เข้าโครงการ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเปิดทำการสอนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นปีแรก พร้อมกับได้รับงบประมาณค่าก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ งบประมาณ 970.000 บาท แบบ สปช. 105/29 จำนวน 1 หลังขนาด 4 ห้องเรียน ซึ่งต่อมา ปี พ.ศ. 2538 ได้รับงบประมาณ 280,000 บาท ก่อสร้างเพิ่มเติมชั้นล่างอีก 4 ห้องเรียน

พ.ศ. 2540 ได้รับการอนุมัติจากทางราชการให้ปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารจากตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 8

พ.ศ. 2541 ทางราชการได้โอนโรงเรียนบ้านปากช่อง ให้มาเป็น โรงเรียนสาขา ของโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล โดนใช้ชื่อว่า โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล สาขาปากช่อง

พ.ศ. 2545 นายสมบูรณ์ กันหา ผู้อำนวยการโรงเรียน เกษียณอายุทางราชการ จึงได้มอบหมายให้   นางทิพวรรณ    มังคลาภรณ์    ผู้ช่วยผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จนกว่าจะมีคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่มาปฏิบัติหน้าที่แทนตำแหน่งที่ว่างลง

พ.ศ. 2546 นายสมเดช  วงศ์อ่อนตา   ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 15  มกราคม พ.ศ. 2546  วันที่  30  กันยายน พ.ศ.2557  นายสมเดช  วงศ์อ่อนตา  ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษียณอายุราชการ

6  ตุลาคม  พ.ศ.2557  นายชาญชัย  จันทรวิวัฒน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องกระถิน  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล

19  มิถุนายน  พ.ศ.2558  นายชาญชัย  จันทรวิวัฒน์  ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสวิง  เป็นการชั่วคราว  ตามคำสั่งของ  สพป.พช.2  ที่  333/2558  สั่ง  ณ  วันที่  16 มิถุนายน  2558

9  พฤศจิกายน  พ.ศ.2558  นายสรศักดิ์   ผิวสานต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสวิง  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 

2 ธันวาคม  พ.ศ.2562  นายจรูญ อริยะดิบ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล  จนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล  มีเนื้อที่ทั้งหมด 30 ไร่ 3 งาน อาคารเรียนจำนวน 4 หลัง 20  ห้องเรียน ห้องน้ำห้องส้วม  5หลัง 17  ที่นั่ง   อาคารโรงอาหาร  (งบประมาณจัดหาเอง สร้าง พ.ศ. 2538 )  จำนวน 1 หลัง อาคารหอสมุดโรงเรียน ซึ่งได้รับเงินช่วยเหลือจาก  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   และผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนที่มีจิตศรัทธาและให้การสนับสนุนกิจการของโรงเรียน ในรูปแบบของการจัดงานการกุศลรูปแบบต่าง ๆ

สิงหาคม  พ.ศ.2558  ได้รับแต่งตั้งเป็นโรงเรียนแกนนำทางการแนะแนว ( ศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต  2  ในปีการศึกษา 2562  มีนักเรียนทั้งหมด 285คน

 ( ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562 )แบ่งเป็นระดับก่อนประถมศึกษาจำนวน 27  คนระดับประถมศึกษา จำนวน 66 คน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 192 คน ครูและผู้บริหารทั้งหมด 22 คน เป็นชาย 4 คน หญิง 18 คน อัตราจ้าง จำนวน 3 คน  นักการภารโรง 1 คน สภาพปัจจุบันและปัญหาของโรงเรียน ด้านการดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล นอกจากงบประมาณที่ทางราชการจัดให้แล้ว ยังได้รับความร่วมมือและช่วยเหลือจาก คณะกรรมการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนที่มีจิตศรัทธาและให้การสนับสนุนกิจการของโรงเรียน เช่น ทุนการศึกษา อาหารกลางวัน วิทยากรท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรที่มีความจำเป็นในการบริหารจัดการศึกษา ส่วนปัญหาภายในองค์กรคือ การขาดแคลนอาคารเรียน และวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียน เช่น คอมพิวเตอร์ ตลอดทั้งบุคลากรที่ทำการสอนส่วนใหญ่ มีอายุเฉลี่ย เกิน 49  ปี สอนไม่ตรงวุฒิ วิชาเอก โท การปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่และงานจึงค่อนข้างจะล่าช้า