ปรัชญา

เรียนเด่น  เล่นดี  มีวินัย  นิสัยประหยัด  ห่างไกลยาเสพติด