สีประจำโรงเรียน/อักษรย่อ

ชมพู  –  ดำ

อักษรย่อ
            น.ศ.