ที่ตั้ง พิกัดทางภูมิศาสตร์ ระยะทาง

โรงเรียน หน้าศูนย์เครื่องมือกล  เลขที่  –  ถนน  –  หมู่ 11  ตำบลปากช่อง   อำเภอหล่มสัก                     จังหวัด เพชรบูรณ์    ตั้งอยู่พิกัด ละติจูด  16.7334960  ลองติจูด   101.2852120
ระยะทางอยู่ในการปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ชื่อ อปท.)  –
ระยะทางจากโรงเรียน  ไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2   15 กิโลเมตร 

ระยะทางจากโรงเรียนไปโรงเรียนขยายโอกาสที่ใกล้ที่สุด คือ โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น ระยะทาง  6.1 กิโลเมตร