ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


หมายเหตุ โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต เช่น การรับสินบน ผลประโยชน์ทับซ้อน การจัดซื้อจัดจ้าง และอื่นๆ